MID SEASON SALE-50%

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO butikowo.pl z dnia 01.04.2017

 

Artykuł I

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

www.butikowo.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.butikowo.pl, za pośrednictwem którego Klient

może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VaE,

s.r.o. ul. Karpacka 57/31,08901 Svidnik, Republika Słowacka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego

Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w

szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Artykuł II

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

www.butikowo.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem butikowo.pl, prowadzony jest przez Mgr Eduard Vojcek

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VaE, s.r.o. zarejestrowaną w ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej przez Ochra. Sąd Prešov ,sekcja: Sro, Insert nr 59110 / L, Głowa: Karpacka 57/31,

08901 Świdnik

Republika Słowacka

 

Dane adresowe/ kontaktowe:

VaE, s.r.o.

ul. Karpacka 57/31

08901 Svidnik

Republika Słowacka

 

NIP:  PL5263184388

 

e-mail: info.butikowo@gmail.com

tel. +48 793 445 170

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i warunki płatności w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu

internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Przeglądarka internetowa : Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą

Java Script

b.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do

stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.butikowo.pl oraz pobrać go i sporządzić

jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry

techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu

Cywilnego.

 

Artykuł III

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej

ze stron Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych

jako obowiązkowe.

3.3. VaE, s.r.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć

jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku

naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,

wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności

dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VaE, s.r.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi

przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VaE, s.r.o.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej

rejestracji bez uprzedniej zgody VaE, s.r.o. .

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach

Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia

bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez

osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc,

zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez

użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej

informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego

użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet.

 

Artykuł IV

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę

internetową www.butikowo.pl, dokonać wyboru towaru, koloru, rozmiaru, podejmując kolejne czynności

techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Złożone Zamówienie będzie zawierać informacje dotyczące:

a) nazwy produktu

b) liczby

c) jednostkowej oraz łącznej ceny do zapłaty zamawianych produktów, w tym kosztów transportu

d) płatności

e) kodu rabatowego

Klient potwierdza te informacje naciskając przycisk „Złóż zamówienie”.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

oraz naciśnięcie przycisku „Zakończ zamówienie” dokonując tym samym akceptacji treści Regulaminu.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zakończ zamówienie” – Klient ma

możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować

się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Konsument wysyłając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z faktem, iż Zamówienie pociąga za sobą

obowiązek zapłaty łącznej ceny.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VaE, s.r.o. Umowy sprzedaży,

zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie

wszystkich istotnych elementów Zamówienia - nazwę i opis towarów, których sprzedaż jest przedmiotem

umowy zakupu, szczegółów dotyczących ceny towaru, informacji o czasie dostawy towarów, nazwę i adres

miejsca, w którym towary mają być dostarczone oraz cenie transportu i jego terminie dostarczenia do

uzgodnionego miejsca dostawy do nabywcy.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa

powyżej.

4.10. Klient ma prawo do anulowania zawartej Umowy sprzedaży bez podania powodu. Anulowanie

Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie. Anulowanie Zamówienia

potwierdza się ze sprzedawcą przez telefon lub e-mailem bezzwłocznie.

4.12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Umowa sprzedaży

nie jest udostępniana osobom trzecim.

 

Artykuł V

Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD . Koszty dostawy

na terenie Polski wynoszą 16,99 zł. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych licząc od potwierdzenia zamówienia

przez Klienta przesyłki pobraniowej. Jeśli nie można dostarczyć Towaru w ciągu tego okresu, Strony

postanawiają przyznać dodatkowy termin na jego spełnienie. Towary, które są na stanie w magazynie zostaną

wysłane w ciągu 24 godzin. Zamówienie do godziny 11:00 w dzień roboczy będzie zazwyczaj wysyłane w tym

samym dniu, po tej godzinie w następnym dniu roboczym.

5.4. VaE, s.r.o informuje e-mailem Klienta o dostawie towaru. Jeżeli towar nie jest dostarczony w ciągu 3 dni

roboczych od daty informacji o wysyłce towaru, należy skontaktować się ze sprzedawcą: info@butikowo.pl .

5.5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu, które jest wskazane w zamówieniu, odbioru

osobistego lub przez osobę upoważnioną.

5.6. Po otrzymaniu towaru Klient lub jego przedstawiciel, musi sprawdzić, czy opakowanie, w którym towary

zostały zapakowane, nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia, konieczne jest na miejscu, wraz z

przewoźnikiem (kurierem) spisanie protokołu stwierdzającego wady powstałe podczas transportu. W przypadku,

gdy Klient przyjmuje towar pomimo widocznego uszkodzenia opakowania, VaE, s.r.o. nie ponosi żadnych

dalszych roszczeń z tego powodu.

5.7. Po otrzymaniu Towaru Klient lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do podpisania dowodu dostawy.

5.8. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku upływu 14 dni od dnia, w którym Klient zobowiązany

jest do odbioru Towaru, VaE, s.r.o. ma prawo odstąpić od umowy i sprzedać towar osobom trzecim.

5.9. Jeśli to z powodu nieobecności Klienta w miejscu wyznaczonym w zamówieniu konieczna jest powtórna

dostawa towarów, VaE, s.r.o. zastrzega sobie prawo do ponownego dostarczenia towaru do Klienta dopiero po

uiszczeniu pełnych kosztów ceny zakupu i dostawy.

5.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.butikowo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie

Klientowi faktury VAT.

 

Artykuł VI

Ceny i metoda płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z

wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Płatność za pobraniem ( Płatność jest dokonywana kurierowi po otrzymaniu przesyłki )

6.3 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów w przypadku oczywistych błędów

pisarskich. VaE, s.r.o. niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie ceny tak, aby mógł zamówienie potwierdzić lub je

anulować.

6.4. Końcowa cena jest „Łączną ceną do zapłaty, w tym transport”, o której mowa w formularzu zamówienia tuż przed

zakończeniem zamówienia. Końcowa cena jest łącznie z podatkiem VAT i opłatą transportową, którą Klient musi

zapłacić, aby dostać towar. Cena ta może być modyfikowana tylko za obopólną zgodą obu stron.

6.5. Pokwitowaniem ceny Umowy sprzedaży Towaru jest faktura dołączona do przesyłki, która służy również jako

dowód dostawy i gwarancja.

 

Artykuł VII

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na

podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny,

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres VaE, s.r.o., ul. Lwowska

17, 38-400 Krosno podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w formie papierowej lub w formie rejestracji na

stronie butikowo.pl. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.4. Okres odstąpienia od Umowy uznaje się za zachowany, jeżeli zawiadomienie o wycofaniu

zostało wysłane do sprzedawcy, nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.

7.5. Przy zakupie kilku Towarów, gdy zostały one dostarczone osobno (partiami lub w częściach),

Klient ma czas na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczony od dostarczenia ostatniej rzeczy

(partii, części).

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

należy zwrócić na poniższy adres:

VaE, s.r.o., ul. Lwowska 17, 38-400 Krosno.

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak

uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

Artykuł VIII

Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. VaE, s.r.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu

art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez

tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego

Regulaminu, należy kierować na adres info@butikowo.pl. VaE, s.r.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej

reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Świadectwem gwarancji jest dowód zakupu - faktura, która służy również jako dowód dostawy.

8.4. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego obchodzenia się

z produktem, etc.

8.5. Kolor produktu może się różnić w zależności od warunków oświetleniowych, w których został

sfotografowany, w zależności od ustawień monitora. Opcje produktu, takie jak zamki błyskawiczne, guziki,

breloki, etc... mogą mieć niewielkie różnice pod względem kształtu, koloru lub odcienia.

 

Artykuł IX

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. VaE, s.r.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie,

jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie

nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mgr Eduard Vojcek o wszelkich nieprawidłowościach

lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:VaE, s.r.o.

ul. Karpacka 57/31, 08901 Svidnik, Republika Słowacka, mailowo pod adres info@butikowo.pl lub przy użyciu formularza

kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. VaE, s.r.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było

możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Artykuł X

Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VaE, s.r.o. a Klientem, który jest konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VaE, s.r.o. a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę VaE, s.r.o. .

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego.

 

 

 

PL5263184388

Biuletyn- uzyskaj zniżki

Nie znalazłeś rabatów i nowości, chętnie Ci je prześlemy.

Zwrot towaru

Zwrot towaru

W razie źle dobranego rozmiaru , można zrezygnować z towaru lub wymienić go w ciągu 14 dni.

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Czas dostawy wynosi 1-2 dni.
Zakupy powyżej 200 zl - dostawa za darmo.

kontakt na predajňu

793 445 170

pn.-pt. 8:00 - 15:00
email: info.butikowo@gmail.com

súťaz na Instagrame

Użyj hashtag #butikovo i wygraj!

Raz w miesiącu wybieramy najlepszy strój

Instagram

© 2019 Butikowo.pl Polityka prywatności